LogoLogo
Проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности

(Твоят час)" – фаза 1

финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж",
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Документи:

Учебна 2017/2018 година:

Снимки от публичните изяви на групите "Приказна сцена" и "Ще стана звезда" за учебната 2017/2018 година:

Кликнете върху снимката, за да я увеличите.
4444
4444
4444
4444
4444
4444
4444
4444
4444
4444
4444
4444
4444
4444
4444
4444
5555
5555
4444
5555
5555
4444
5555

Снимки от публичните изяви на групите за учебната 2016/2017 година:

Кликнете върху снимката, за да я увеличите.
4444
4444
4444
4444
4444
4444
4444
4444
4444
4444
4444
4444
4444
4444
4444
4444
5555
5555
4444
5555
5555