LogoLogo
Проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности

(Твоят час)" – фаза 1

финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж",
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Документи:

Учебна 2017/2018 година:

Снимки от публичните изяви на групите за учебната 2016/2017 година:

Кликнете върху снимката, за да я увеличите.
4444
4444
4444
4444
4444
4444
4444
4444
4444
4444
4444
4444
4444
4444
4444
4444
5555
5555
4444
5555
5555